PaĽdziernik 2019
Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie i współczesne technologie, staramy się pomagać Klientom wznosić domy spełniające ich aspiracje.

Zmiany w projektach

  

 

1. Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji projektu.              (nie wymagające zgody projektanta)

1.1. FUNDAMENTÓW, wynikające z dostosowania do nośności gruntu, oraz zmian w zakresie podpiwniczenia

1.2. WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH RZUTU POZIOMEGO W ZAKRESIE DO 5 %, z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych (należy zwrócić uwagę na zmianę powierzchni całkowitej budynku)

1.3. PROGRAMU UŻYTKOWEGO I POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, poprzez likwidację lub przesunięcie ścianek działowych i otworów drzwiowych, pod warunkiem wprowadzenia stosownych korekt przewodów wentylacyjnych i kominowych, oraz sprawdzenia przeniesienia obciążeń przez strop

1.4. SZEROKOŚCI BIEGÓW SCHODOWYCH, ilości i wymiarów stopni, pod warunkiem zachowania wymogów, określonych w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4.02.1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwo w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr.15 z 1999 r. poz. 140).

1.5. RODZAJU STROPÓW, przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego

1.6. ZMIANY NACHYLENIA KĄTA POŁACI DACHOWYCH W GRANICACH  5-10 % (D0 5º), pod warunkiem zachowania formy architektonicznej dachu i odpowiednich spadków dla danego pokrycia

1.7. MATERIAŁÓW: ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem utrzymania niezbędnych parametrów (tj. wytrzymałości i ciepłochronności)

1.8. ZWIERCIADLANEGO ODBICIA istniejącego projektu

 

UWAGA !!!

Zmiany powyższe powinny być zaznaczone kolorem czerwonym w projekcie katalogowym i podpisane przez osobę uprawnioną. W uzasadnionych przypadkach należy wykonać rysunki zamienne.Wprowadzenie do projektu innych zmian wymaga uzgodnienia z projektantem.Za zakres i poprawność przystosowania projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu zatwierdzenia, odpowiedzialność ponosi projektant przystosowujący projekt. Obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego przyjmuje na siebie projektant przystosowujący projekt.